Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Karkonoskiego.

Data publikacji strony: 23 kwietnia 2018 roku. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 stycznia 2020 roku.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 15 czerwca 2020 r.

Strona została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro. Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W sprawach dostępności usług świadczonych osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze oraz jednostki organizacyjne Powiatu Karkonoskiego, należy kontaktować się z wyznaczonymi koordynatorami, tj.:

 • ul. Kochanowskiego 10
  1. Joanna Żmudzińska – e-mail: j.zmudzinska@powiatkarkonoski.eu lub telefonicznie pod numerem 75/ 64 73 209

 • ul. Podchorążych 15
  1. Ewelina Wójcik – e-mail: pcpr@pcpr.pl lub telefonicznie pod numerem 75/ 64 73 277
  2. Sylwester Urbański – e-mail: s.urbanski@powiatkarkonoski.eu lub telefonicznie pod numerem 75/ 64 73 302 - w zakresie powiatowych, oświatowych jednostek organizacyjnych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegokolwiek ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz określenie preferowanego sposobu kontaktu ze zgłaszającym. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2018-04-23.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2020-01-30.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu
Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Budynki Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze położone są przy ul. J. Kochanowskiego 10 oraz przy ul. Podchorążych 15. Przed budynkami wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynkach Starostwa nie zostały zainstalowane pętle indukcyjne.

Budynek przy ul. J. Kochanowskiego 10 jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do głównego wejścia do budynku prowadzi platforma podjazdowa o niskim nachyleniu. Dla osób poruszających się na wózkach, przy udziale platformy przyschodowej, dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Przed głównym wejściem do budynku umieszczony jest dzwonek, za pomocą którego osoba z niepełnosprawnością ruchową może wezwać pracownika służącego pomocą przy obsłudze platformy. W budynku nie ma windy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w jednym z dostępnych pomieszczeń znajdujących się na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

W Wydziale Komunikacji funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy.

Punkt kancelaryjny znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia do budynku. Istnieje możliwość odprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia dowolnego wydziału lub biura.

Budynek przy ul. Podchorążych 15 jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Korytarze, klatki schodowe oraz winda znajdujące się w budynku są ogólnodostępne.

Punkt kancelaryjny znajduje się na parterze (poziom 0) w pierwszym pomieszczeniu po lewej stronie od wejścia na daną kondygnację budynku. Istnieje możliwość odprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia dowolnego wydziału lub biura.

Tłumacz języka migowego

Dla klientów niedosłyszących, głuchych lub głuchoniemych dostępny jest tłumacz języka migowego. Obsługa w przedmiotowym zakresie jest dostępna w godzinach pracy Starostwa. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Maras. Dane kontaktowe e-mail: m.maras@powiatkarkonoski.eu ; fax 75/ 75 26 419; tel. 730 100 210.

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

[informacje o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej].

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: bip.powiatkarkonoski.eu

Adres strony internetowej BIP: bip.powiatkarkonoski.eu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Kubiak

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej dostepnosc@powiatkarkonoski.eu

Nr telefonu osoby kontaktowej 75/ 64 73 241